• Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. (+31) 0566 624362
info-nl@armosa.eu

Algemene Voorwaarden | Armosa BV (voorheen Span Groothandel)

Artikel 1 Algemeen

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van elke door de besloten vennootschap Armosa BV aangegane overeenkomst en van elke door Armosa BV gedane aanbieding in welke vorm dan ook. Hieronder wordt Armosa BV aangehaald als Armosa.

Artikel 2

Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen gelden slechts indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Armosa om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Armosa is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper binnen 30 dagen na dagtekening van de aanbieding geschiedt. Een aanbieding vervalt wanneer deze binnen de in dit lid genoemde termijn niet is aanvaard. Zolang een aanbieding nog niet schriftelijk door de koper is aanvaard, kan de aanbieding op elk moment door Armosa worden ingetrokken. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Armosa kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Aanbiedingen en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in elke schriftelijke bevestiging van Armosa zijn gespecificeerd. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Armosa daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Armosa anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Armosa niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van Armosa's aanbod indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd of indien door haar feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.

Artikel 5 Levering

1. Indien Armosa een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Armosa schriftelijk ingebreke te stellen.

2. Levering geschiedt franco huis vanaf € 300,= netto, diervoeders vanaf € 500,=. Voor niet-franco leveringen behoudt Armosa zich het recht voor om de vervoerskosten in rekening te brengen.

3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgehaald of geaccepteerd, staan de zaken ter beschikking van de koper en worden voor zijn rekening en risico bewaard op een door Armosa nader te bepalen plaats.

4. Indien koper weigert zaken in ontvangst te nemen binnen de leveringstermijn, heeft Armosa het recht deze zaken te factureren en is de vordering terstond opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht/Ontbinding

1. Indien zich buiten de wil van partijen omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren waardoor redelijkerwijs geen nakoming kan worden gevraagd, hebben zij het recht hun verplichtingen wederzijds op te schorten.

2. Als een situatie als in lid 1 bedoeld langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden (schriftelijk). Koper verkrijgt hierdoor geen recht op schadevergoeding.

3. Onder omstandigheden in lid 1 van dit artikel bedoelt, worden onder andere verstaan: het niet voldoen van leveranciers van Armosa aan hun verplichtingen, oorlog, oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden, stakingen, brand, verkeerstoringen, verlies of beschadigingen van aan de overeenkomst onderworpen goederen tijdens het transport daarvan.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Armosa blijft eigenares van de door haar verkochte en geleverde zaken, zolang de koper niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is.

Armosa heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen van toepassing is of indien beslag wordt gelegd op de goederen of zaken van de koper.

1. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel geldt dat zolang Armosa geen volledige betaling van de door haar geleverde zaken alsmede de door haar verrichte werkzaamheden heeft ontvangen, geen garantie wordt gegeven op de geleverde zaken

2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Armosa zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 8 Reclamaties

1. De koper dient de door Armosa verkochte en geleverde zaken bij ontvangst te controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht en kwaliteit.

2. De koper kan op een gebrek met betrekking tot de geleverde zaken geen beroep meer doen, indien hij dit feit niet binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde zaken aan Armosa kenbaar heeft gemaakt. Bij niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient koper dit feit binnen 8 dagen nadat koper dit gebrek heeft ontdekt schriftelijk aan Armosa mede te delen.

3. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd of als hij Armosa niet de gelegenheid heeft geboden om zich terstond van de beweerde gebrekkigheid van de geleverde goederen te overtuigen.

4. In geval van gebreken aan door Armosa geleverde zaken anders dan door oorzaken die voor rekening en risico van de koper komen, zullen de betreffende zaken, indien nodig, kosteloos vervangen worden.

Artikel 9 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Koper draagt vanaf het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld de volledige aansprakelijkheid en risico voor de genoemde zaken, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de kant van Armosa .

2. Armosa is alleen aansprakelijk voor schade geleden door koper die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aan Armosa toe te rekenen handelingen c.q. gedragingen. Alleen die schade wordt vergoed waartegen Armosa verzekerd is of gezien de in de branche geldende gebruiken redelijkerwijs had behoren te zijn.

3. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen als gevolg van opzet of grove schuld, is Armosa niet aansprakelijk.

4. Armosa is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken als gevolg van gebruik van door hem geleverde zaken, al dan niet als gevolg van een gebrek aan het product, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de zijde van Armosa .

5. Voor schade als gevolg van bederf of niet naar behoren meer functioneren van door Armosa geleverde zaken, als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van bij het betreffende product gevoegde instructies of anderszins handelen of nalaten dat de werkzaamheid of de houdbaarheid van het product negatief beïnvloedt, is Armosa niet aansprakelijk.

6. Eventuele aansprakelijkheid van Armosa voor schade, ontstaan door een bewezen gebrekkig of ondeugdelijk zijn van door Armosa geleverde zaken, beperkt zich tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken.

7. Voor eventuele milieuschade als gevolg van het gebruik of opslag van door Armosa geleverde zaken, is Armosa niet aansprakelijk te stellen.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen tien dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

2. De koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat er een ingebrekestelling vereist wordt.

3. Vanaf tien dagen na factuurdatum is de koper aan Armosa een rente verschuldigd van een 1½% van het factuurbedrag voor iedere maand of een gedeelte van een maand, dat de koper met betaling in gebreke blijft, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

4. Het recht van de koper om de vordering van Armosa te verrekenen met eventuele vordering van koper op Armosa wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit de met Armosa gesloten overeenkomst voortvloeien en in geval van faillissement, surséance van betaling, WSNP en curatele wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Armosa gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Armosa tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten.

6. Bij een betalingsachterstand kunnen de leveringen zonder tegenbericht worden opgeschort.

Artikel 12 Incassokosten

1. In geval van niet tijdige betaling is de met betaling in gebreke zijnde koper tevens aan Armosa verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die van de niet-betaling het gevolg zijn.

2. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die redelijkerwijs door Armosa gemaakt zijn voor hulp van derden bij de invordering van de vordering waarvoor de koper ingebreke is.

3. Armosa is gerechtigd om bovenstaande kosten forfaitair op 15% van het verschuldigde bedrag te stellen, met een minimum van € 120,=, alles exclusief BTW.

Artikel 13 Prijsverhoging

1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisatie wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Armosa gerechtigd deze verhogingen aan de koper door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Armosa worden uitgegeven dan is Armosa gerechtigd de daarin vermelde prijzen toe te passen.

2. Indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 14 Geschillenregeling

1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle door Armosa aangegane overeenkomsten.

2. De Rechtbank te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 15 Deponering

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze al gemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.